Business and management consulting company Teron Solutions

Ochrana osobných údajov nie je len o zhode s európskym nariadením GDPR. V biznise i verejnej správe je kladený rastúci dôraz na súkromie klienta i občana. Klienti čoraz viac požadujú garancie a právne záruky, že ich údaje sú uchovávané v bezpečí. Aby bol tento ciel naplnený, potrebujete skúsených odborníkov na ochranu osobných údajov s právnymi i technologickými znalosťami.

 

KEDY POTREBUJETE ZODPOVEDNÚ OSOBU?

Zabezpečenie zodpovednej osoby je legislatívnou povinnosťou pre všetky organizácie, ktoré pôsobia ako:

 • orgán verejnej moci (spoločnosti vykonávajúce úlohy vo verejnom záujme ako napríklad služby verejnej dopravy, sociálne bývanie)
 • verejnoprávny subjekt, napríklad všetky mestá a obce

Zabezpečenie zodpovednej osoby sa však týka aj ďalších organizácií a služieb. Pokiaľ Vaša hlavná činnosť súvisí:

 • so spracovateľskými operáciami, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah alebo účely vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsa­hu (napríklad kamerové systémy alebo sledovanie spotrebiteľského správania)
 • so spracovaním osobitných kategórií údajov tzv. citlivých údajov vo veľkom rozsahu (napríklad zdravotnícke zariadenia, polikliniky, zdravotné poisťovne, zubné ambulancie)
 • so spracovaním osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky

 

PREČO SA ROZHODNÚŤ PRE SLUŽBY DATA PROTECTION SERVICES

 • Viac ako 10 ročné skúsenosti v oblasti ochrany osobných údajov
 • Tím expertov pre právnu, procesnú a bezpečnostnú agendu GDPR
 • Skúsenosti z vyše 40 projektov zameraných na praktickú implementáciu legislatívnych požiadaviek GDPR vo verejnom aj súkromnom sektore
 • Spolupráca vo viacerých medzinárodných tímoch pri implementovaní GDPR v nadnárodných spoločnostiach
 • Expertné konzultácie v odborných témach v médiách a na verejných fórach

VÝHODY ZABEZPEČENIA ZODPOVEDNEJ OSOBY EXTERNE

 • Výrazne nižšie náklady v porovnaní so zabezpečením zodpovednej osoby interným zamestnancom (môžu dosahovať úsporu až 50.000 Eur ročne)
 • Relevantných expertov, ktorí 100% spĺňajú požiadavky na odbornosť podľa GDPR je na trhu nedostatok
 • Možnosť konzultácií s tímom odborníkov
 • Efektívne riešenie pre splnenie zákonnej povinnosti a vylúčenie konfliktu záujmov zodpovednej osoby pri plnení aj iných úloh v rámci organizácie

PRISPÔSOBÍME SA VAŠIM AKTUÁLNYM POTREBÁM, OČAKÁVANIAM A MOŽNOSTIAM.

Potrebujete sa v rámci zabezpečenia zodpovednej osoby detailne zamerať len na niektorú časť tejto agendy? Ceníme si individuálny prístup a radi sa prispôsobíme vašim aktuálnym prioritám. Poskytujeme komplexné poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov nad rámec služieb zodpovednej osoby.

POSÚDENIE VPLYVU (tzv. DPIA)

Analýzy a vypracovanie konečnej správy spolu s odporúčaniami na minimalizovanie identifikovania rizík

Vypracovanie metodológie pre realizovanie posudzovania vplyvu vo vašej organizácii

Identifikovanie nedostatkov pri zabezpečení zhody s požiadavkami nariadenia GDPR

Kontrolná činnosť, vrátane tzv. mystery shoppingu na preverenie účinnosti zavedených opatrení

Odporúčania na zlepšenie prijatých organizačných a technických opatrení

Vypracovanie časového plánu s ohľadom na vaše finančné a personálne kapacity

Vypracovanie správy o audite slúžiacej na preukázanie plnenia zásady zodpovednosti

 

    DATA PROTECTION SERVICES    :    CENNÍK    :    KONTAKT